Törökbálint Holnap Egyesület honlapja

ADATKEZELŐK

Adatkezelő:  Törökbálint Holnap Egyesület (továbbiakban Egyesület)
A szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0007554
Elérhetősége:
Képviselőjének neve: Szőke Péter László (az Egyesület elnöke)
Levelezési cím:  2045 Törökbálint, Csiri utca 11/A.
Adatvédelmi tisztviselő:  Az Egyesület nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATFELDOLGOZÓ TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató neve:  Format C 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszáma: 13 09 089791
Adószám: 12759938-2-13
Székhelye:  2045 Törökbálint, FSD PARK 1. (075/71/B hrs. ép.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 • adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Jelen tájékoztató célja, hogy az Egyesület honlapjának látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy milyen személyes adatok kerülnek kezelésre. A torokbalintholnap.hu domain alatt működő internetes oldal (továbbiakban honlap) látogatóinak tájékoztatása, a honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, a látogatottsági statisztika, a sütik útján történő, illetve az Egyesület működésével összefüggő adatkezelések kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit, valamint az vettük figyelembe.

Az adatkezelés célja a honlapra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlapra látogató felhasználókkal történő kommunikáció biztosítása a 2013. évi V. törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
 • Az érintett hozzájárulás alapján [DPR 6. cikk 1. bek. a) pont].

A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet az következő e-mail címre várunk:

Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rendszerből a levelet, kivéve, ha a jelen tájékoztatásban jelzett más célból is kezeljük azt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Az Egyesület a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból különleges adatot nem kezel. A megadott személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Egyesület védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Egyesület a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek az Infotv. valamint az egyéb hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Egyesület vezetőségi tagjai (elnök, elnökségi tagok, valamint az oldal root adminisztrátora), és azok jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel telefonon név, telefonszám Tájékoztatás nyújtása telefonon, érintett kezdeményezése alapján. Hozzájárulás visszavonása, a híváslista havonta törlésre kerül.
Kapcsolatfelvétel e-mailen név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyez az üzenet küldője Az üzenet feladója által feltett kérdések megválaszolása. Hozzájárulás visszavonásáig, adatkezelő általi törlésig, a levelezőrendszer minden év januárjában kerül felülvizsgálatra, ekkor az összes levelet töröljük, amelyeknél az adatkezelési cél megvalósult.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A honlap látogatói, az Egyesület tagjai, partnerei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük a személyes adatokat, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni.

Az Egyesület az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja. További másolatok esetén az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolhatunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, akkor az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másképp kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait.

2. Helyesbítéshez való jog

A honlap látogatói, az Egyesület tagjai, partnerei jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítésre kerüljenek a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatjuk, akivel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatást adunk a címzettekről.

3. Személyes adatok törléshez való jog

Kérés nélkül töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Nem fordulhat elő, hogy jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, amennyiben mégis, késedelem nélkül törlésre kerül.

A törléshez való jog biztosítása érdekében megtesszük az észszerűen elvárható intézkedéseket.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg a kérdést tisztázásra nem kerül.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett kérhető a korlátozás is.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait.

6. Tiltakozás joga a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak tagjaik és partnereink kapcsolattartási adatai és a szervernaplózás keretében kezelt személyes adatok esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Egyesület nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk:

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat, amelyre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek elérhetősége ezen a linken érhető el http://birosag.hu/torvenyszekek

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, amelynek elérhetőségei:

Cím 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Honlap: www.naih.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

SÜTI (COOKIE) KEZELÉS

A süti (angolul cookie) jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön eszközén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapunkon.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a látogató eszközén.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön eszközére. Weboldalunk használ cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön eszközében.

Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, a korábbi látogatások során elhelyezett süti adatfájlok törölhetők, ennek pontos módjáról a használt böngésző útmutatója ad további információkat, amelyek a következő oldalakon található:

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden bezáráskor automatikusan törlik a böngészési adatokat. Bővebb információ itt olvasható.

A honlapon használt sütik listája

Funkcionális, szükséges sütik

A szükséges sütik segítenek használhatóvá tenni a honlapot. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A honlap ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Marketing sütik

A marketing sütik nyomon követik a látogatók honlapon végzett tevékenységét. Használatuk célja az, hogy személyre szabott hirdetések jelenlenek meg az felhasználók számára. Saját marketing célokra nem alkalmazunk sütiket.

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapot. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

WordPress

WordPress-t használunk a honlap fejlesztéséhez, amely alkalmaz sütiket.

Név Élettartam Felhasználás
Funkcionális    
wordpress_test_cookie nincs Ellenőrzésre szolgál.
wordpress_logged_in_* állandó Belépve tartja a felhasználót.

Ezt az adatot nem osztjuk meg harmadik fél számára.

WordFence

WordFence-t használunk a honlap biztonságához, amely alkalmaz sütiket.

Név Élettartam Felhasználás
Funkcionális    
wfwaf-authcookie-* 12 óra Egy belépett felhasználó determinálásához használjuk.

További információért olvassa el a következőt: WordFence Privacy Statement.

Google Fonts

Google Fonts-ot használunk a webfontok megjelenítéséhez.

Név Élettartam Felhasználás
Marketing/Tracking    
Google Fonts API nincs Egy felhasználói IP címet kér.

További információért olvassa el a következőt: Google Fonts Privacy Statement.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA-t használunk a spam támadások megelőzése végett, amely alkalmaz sütiket.

Név Élettartam Felhasználás
Marketing/Tracking    
rc::c munkafolyamat Szűrési kérelmek a webbotoktól.
rc::b munkafolyamat Szűrési kérelmek a webbotoktól.
rc::a állandó Szűrési kérelmek a webbotoktól.

További információért olvassa el a következőt: Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Google Analytics

Honlapunk igény szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pont szerinti önkéntes hozzájárulás esetében alkalmazza a Google Inc. („Google”) Google Analytics webelemző szolgáltatását. Ebben az esetben úgynevezett álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre és sütiket alkalmazunk. A süti az alábbi információkat állítja elő a honlapunk Ön által történő használatával kapcsolatban:

 • böngésző típusa, verziószáma
 • alkalmazott operációs rendszer
 • referrer URL (az előzőleg meglátogatott honlap, ahonnan a Lidl honlapjaira jutott)
 • a kapcsolódó berendezés IP-címe
 • szerverelérés időpontja.

Az információk honlapunk használatának kiértékelésének céljával kerülnek felhasználásra. Az IP-címek anonimizálásra kerülnek, így azok személyekhez kapcsolása nem lehetséges (IP-maszkolás).

A Googel Analitycs alkalmazását megakadályozhatja, amennyiben kipipálja a marketing sütik engedélyezését. 

Címzettek / címzettek csoportjai:
A sütiben tárolt információk – anonimizálva – a Google USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. 

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:
Az IP-cím anonimizálását (IP-maszkolás) követően azok többé nem hozható kapcsolatba az Ön személyével. A statisztikai célból feldolgozott adatok 2 év után törlésre kerülnek. 

Név Élettartam Felhasználás
Statisztikai    
_ga 2 év Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat.

További adatvédelmi információkat a Google Analytics szolgáltatással összefüggésben a Google Analytics weboldalán talál.

A honlap kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen tájékoztatónk 2020. augusztus 5-én lépett hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítása szükséges, felülvizsgáljuk a tartalmat.

Jelen tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.